T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼

T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Ð̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼C̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼C̼a̼n̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼,̼ ̼C̼a̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ỵ̼ ̼(̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼a̼n̼ ̼-̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼ỵ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼(̼T̼ỵ̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ủ̼i̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼a̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ộ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼C̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỏ̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼a̼n̼.̼
S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ủ̼i̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ủ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼ỵ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

S̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ủ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼C̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼v̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ề̼…̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼ạ̼ ̼C̼a̼n̼ ̼
̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼C̼a̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼C̼a̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼à̼u̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼C̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼…
̼B̼ị̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼C̼a̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼C̼a̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼…̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼X̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼C̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼C̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼m̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼C̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼C̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼C̼a̼n̼.
̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼C̼a̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼C̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼C̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼C̼a̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼C̼a̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼1̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼C̼a̼n̼ ̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼C̼a̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.

Nguồn : h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼h̼u̼v̼i̼e̼n̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼v̼n̼/̼t̼i̼n̼t̼u̼c̼/̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼-̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼-̼2̼1̼7̼6̼2̼/̼m̼o̼t̼-̼t̼h̼i̼e̼u̼-̼n̼u̼-̼b̼i̼-̼h̼a̼m̼-̼h̼i̼e̼p̼-̼v̼a̼-̼t̼r̼a̼-̼t̼a̼n̼-̼d̼e̼n̼-̼c̼h̼e̼t̼?̼f̼b̼c̼l̼i̼d̼=̼I̼w̼A̼R̼2̼a̼G̼n̼e̼b̼k̼p̼t̼N̼-̼p̼T̼t̼U̼L̼C̼I̼o̼2̼N̼i̼1̼H̼_̼m̼8̼j̼G̼y̼I̼V̼e̼5̼s̼j̼f̼q̼H̼8̼m̼t̼z̼c̼w̼C̼F̼C̼7̼Z̼N̼l̼t̼3̼I̼B̼A̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *