N̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼1̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

N̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼1̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼1̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼r̼â̼m̼ ̼r̼a̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼ ̼V̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.̼

̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼

̼M̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼2̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼ý̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼S̼ư̼)̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ả̼y̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼s̼o̼à̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼e̼ ̼l̼ê̼n̼h̼ ̼l̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ú̼i̼ ̼h̼ú̼i̼ ̼l̼a̼u̼ ̼r̼ử̼a̼.

B̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼C̼A̼P̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼(̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼.̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼-̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼â̼m̼ ̼s̼ẩ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼-̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼, n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼á̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼“̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼ọ̼t̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼

̼T̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ó̼,̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼o̼m̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼ê̼u̼ ̼v̼a̼o̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼V̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼,̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼a̼ ̼g̼i̼à̼y̼.̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼“̼g̼á̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼”̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼k̼ế̼t̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼“̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼”̼ ̼ở̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼n̼g̼h̼ề̼”̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼á̼i̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼  ̼“̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼”̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼  ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *