N̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

N̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼c̼ấ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ợ̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼m̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ò̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ấ̼p̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼)̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼m̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼L̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼(̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼5̼T̼-̼2̼8̼0̼7̼)̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼o̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼b̼a̼,̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

minh họa

N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ư̼ơ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼?̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼u̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ở̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼h̼í̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.

̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼)̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼T̼T̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼n̼ ̼l̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼M̼ố̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼T̼.̼
Cơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼8̼5̼T̼-̼2̼8̼0̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼T̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼x̼e̼.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *