K̼ỳ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼”̼h̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼á̼y̼

K̼ỳ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼”̼h̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼á̼y̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼,̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼…

N̼ữ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼“̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼”̼ ̼
̼N̼ữ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼í̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼G̼i̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼V̼I̼I̼I̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼

̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼.̼ T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼í̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼5̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼à̼o̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼.
a̼n̼h̼ ̼P̼h̼í̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼í̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼e̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼Đ̼à̼o̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼
̼“̼K̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼”̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼ ̼
̼Đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼4̼0̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼r̼i̼ề̼n̼ ̼m̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼u̼a̼ ̼t̼a̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ả̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼h̼ụ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼
̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼o̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼p̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼s̼ữ̼a̼ b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼6̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼á̼n̼ ̼m̼ị̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ộ̼t̼. V̼ừ̼a̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ả̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼q̼u̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ẫ̼y̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼,̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼á̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼m̼ù̼i̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼ả̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼
̼L̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ọ̼t̼ 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼í̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼c̼ụ̼t̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼à̼o̼.

T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼d̼â̼m̼ ̼á̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼,̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ả̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼v̼á̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Đ̼à̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼k̼h̼ấ̼n̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼í̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ạ̼t̼…̼”̼.̼
C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼ủ̼i̼ ̼x̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼D̼N̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼í̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼P̼h̼í̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼“̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼e̼n̼ ̼l̼é̼n̼ ̼“̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *