D̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼”̼ ̼g̼i̼ẫ̼m̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼

D̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼”̼ ̼g̼i̼ẫ̼m̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼

C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼p̼h̼é̼p̼”̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼m̼a̼

C̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼à̼ ̼Ô̼n̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼Ch̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼)̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ả̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼)̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼d̼ừ̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỏ̼i̼,̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼.̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ơ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼m̼.̼ ̼T̼ú̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼c̼ạ̼y̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ú̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼á̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼“̼C̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼đ̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼

H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼m̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼m̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼5̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼b̼á̼i̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼d̼â̼y̼ ̼v̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼,̼.̼.̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼r̼ủ̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼”̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼”̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼e̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼t̼h̼á̼n̼h̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼”̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *