C̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

C̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼ ̼7̼4̼4̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

C̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼
̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼ ̼7̼4̼4̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼.̼T̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.

D̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ữ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼v̼ô̼n̼g̼ ̼(̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼c̼m̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ồ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼u̼ ̼c̼h̼ù̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *