B̼ị̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼”̼r̼ở̼m̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼

B̼ị̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼”̼r̼ở̼m̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.K̼ẻ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼.̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼
̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼
X̼e̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼  ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼5̼8̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼(̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼
T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼


admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *