Đ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼à̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼”̼

Đ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼à̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼”̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

Lã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼Đ̼-̼T̼P̼-̼X̼H̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼.̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼N̼.̼ ̼(̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼P̼.̼4̼,̼ ̼T̼P̼.̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼P̼.̼4̼,̼ ̼T̼P̼.̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.
B̼é̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p.̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼4̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼̼“̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼e̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼”̼,̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ú̼p̼.T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼;̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼c̼ũ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼;̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼m̼ô̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼;̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼d̼a̼ ̼ổ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼…C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼.̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼Đ̼à̼o̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼.̼4̼ ̼(̼T̼P̼.̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼“̼b̼é̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼”̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ớ̼i̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.
Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼-̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼K̼C̼N̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼)̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼A̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.

Nguồn: h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼c̼o̼n̼g̼a̼n̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼d̼o̼i̼-̼s̼o̼n̼g̼/̼s̼u̼c̼-̼k̼h̼o̼e̼/̼b̼e̼-̼t̼r̼a̼i̼-̼9̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼b̼i̼-̼m̼e̼-̼r̼u̼o̼t̼-̼v̼a̼-̼d̼i̼-̼b̼a̼o̼-̼h̼a̼n̼h̼-̼d̼a̼-̼m̼a̼n̼_̼4̼5̼4̼4̼4̼.̼h̼t̼m̼l̼?̼f̼b̼c̼l̼i̼d̼=̼I̼w̼A̼R̼3̼8̼k̼-̼C̼l̼c̼t̼B̼1̼P̼2̼O̼-̼0̼6̼w̼Q̼5̼h̼w̼9̼D̼k̼M̼S̼r̼D̼O̼t̼a̼c̼L̼0̼3̼N̼d̼v̼8̼j̼i̼n̼6̼H̼Y̼p̼j̼3̼Z̼f̼G̼9̼4̼l̼H̼k̼8̼

nguyetanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *